N
A
M
E
S
 
 
 

NOTE: This is an index of names that occur WITHIN ghazal verses. It seeks to cover the whole kulliyaat , including verses not discussed in the commentary.

==========

*LINK TO AN INDEX OF NAMES THAT *DO NOT* OCCUR WITHIN GHAZAL VERSES*

==========

Adam [((aadam] == {109,2}; {180,1}; {316,6}; {346,6}; {1554,5}

Advisor [naa,si;h] == [ ?? ] == {50,8}; {89,2}; {123,3}; {205,5}; {344,3}; {742,3}; {793,10}; {1074,4}; {1176,8}; {1341,3}; {1548,4}

[=afyuunii == {1212,1}; {1664,1}]

Alexander [sikandar , iskandar] == {107,11}; {785,1}; {1165,2}; {1421,3}; {1589,3}

Ali [((alii] == [{823,7}]

Angels [malak , farishtah] == {359,3}; {700,1}; {706,4}; {770,4}; {788,3}; {1092,7}; {1818,2}

Anqa [((anqaa] == {289,2}; {360,2}; {724,5}; {725,2}; {1787,12}

Ascetic [zaahid] == [ ?? ] == {25,11}; {32,1}; {99,5}; {102,5}; {104,10}; {343,5}; {853,6}; {113,6}

Auj bin Anaq [((auj bin ((anaq] == {263,2}

Aziz-e Misr [((aziiz-e mi.sr] == {26,2}

=bhang [bhaa;Ng] == {263,5}

Brahmin [barahman] == [ ?? ] == {73,5}; {98,8}; {111,8}

Canaan [kan((aan] == {191,1}; {358,6}; {790,3}

=Chamar [chamaar] == {330,7}

=Dakan [dakan] == {118,7}; {689,7}; {790,5}*; {859,11}*;

Dara [daaraa] == {1589,3}

Dard [miir dard] -- [ ?? ] == {7,4}; {19,1}; {70,4}; {104,2}; {106,8}; {203,16}; {226,9}; {293,7}; {307,1}; {328,4}; {336,2}; {336,8}*; {352,7}; {366,4}; {667,11}; {693,9}; {851,7}; {904,13}; {1373,4}

Darvesh [darvesh] == {1102,3}

=Daya [daayah] == {936,12}

=Delhi [dillii] == [{46,4}*]; {87,4}; {132,9}; {218,5}; {315,7}; {570,6}; {689,6}; {718,3}; {804,2}; {907,2}; {1120,1}; {1317,4}; {1326,7}; {1464,2}

=Dhobi [dhobii] == {1450,5}

Doorkeeper [paasbaa;N] == {278,9}; {788,4}; {840,7}; {844,5}; {1185,7}

Egypt [mi.sr] == {191,1}; {790,3}; {868,4}

Eid [((iid] == {290,3}; {1350,3}

Executioner [jallaad] == {81,3}; {155,2}; {184,3}; [{277,9}]; {822,1}

=Faizabad [fai.zaabaad] == {1183,1}

Farhad [farhaad] == [ ?? ] == {19,1}; {65,5}; {89,8}; {182,4}; {203,1}; {250,5}; {297,10}; {345,5}; {367,2}; {714,8}; {718,8}; {752,5}; {790,11}; [{851,1}]; {878,2}; {882,6}; {1124,2}; {1132,5}; {1176,9}; {1183,7}; {1208,8}; {1211,2}; {1217,4}; {1330,1}; {1335,4}; {1336,3}; {1345,2}; {1345,3}; {1375,1}; {1375,4}; {1396,5}; {1421,5}; {1459,4}; {1567,4}; {1604,4}; {1616,6}; {1787,7}; {1820,1}

Gabriel [ruu;h ul-qudus , jibriil] == {108,12}; {741,3}; {1659,3}

God [all;aah] == {867,4}; {1558,8}; {1658,1}

=Hind [;hind] == {790,5}; {859,11}

=Hindi [;hindii] == {1184,4}; {1370,5}, zabaa;N ; {1593,6}

=Hindu [;hinduu] == {788,2}

=Hindustan [hinduustaa;N] == {81,5}; {846,8}*; {866,3}; {118,7}, Hind; {1549,6}; {1554,6}; {1590,7}, and hinduu bachchah

Houri [;huur] == {268,1}; {888,7}

Huma [humaa] == {844,4}; {1160,4}**; {1370,4}; {1832,10}

Hunter [.saiyaad] == {121,6}; {127,1}; {131,1}; {155,1}; {185,2}; {207,5}; {250,4}; {303,7}; {306,2};[{313,1}]; {345,1}; {345,3}; {708,3}; {799}, refrain; {809,8}; {813,4}; {859,3}; {826,2}; {857,2}; {1451,2}; [{1595,5}]; {1618,5}; [{1620,2}]; {1621,2}, lover as prey; {1658,1}; {1677,4}; {1793,6}; {1833,9}; {1829,6}

Idris [idriis] == {108,5}

Iran [iiraan] == {1554,6}; {1593,6}

Iraqs, both [dono;N ((iraaq] == {1589,3}

Isa [((iis;aa] -- See also Messiah. == {108,5}; {664,5}; {667,1}; {739,8}; {791,3}; {1421,6}

Islam [(islaam] -- {835,9}

=Jahanabad [janaanaabaad] == {1079,6}

Jamshid [jamshiid] == {239,9}*

Jinn [jinn] == {770,4}

Ka'bah [ka((bah or ;haram] == {101,4}; {130,1}; {132,4}; {132,11}; {138,3}; {205,2}; {239,3}; {320,6}; {332,3}; {335,10}; {711,1}, qiblah ; {753,2}; {753,7}; {893,2}; {1102,7}; {1106,3}; {1321,2}; {1324,3}; {1356,7}; {1452,3}; {1549,4}; {1556,7}; {1610,1}; {1784,6}; {1787,10}; {1816,9}; {1838,3}

Karbala [karbalaa] == {1332,1}

Khizr [;xi;zr] == [ ?? ] == {16,2}; {51,4}; {74,9}; {108,5}; {288,8}; {311,4}; {323,4}; {339,7}; {664,5}; {667,1}; {700,9}; {721,9}; {791,3}; {800,7}; {1552,3}; {1784,6}; {1800,4}

Khusrau [;xusrau] == [ ?? ] == {19,4}; {1176,9}

Kohkan [kohkan] -- [ ?? ] == {19,4}; {48,8}; {195,2}; {230,6}; {297,11}; {352,1}; {353,11}; {700,4}; {721,6}; {725,4}; {801,3}; {846,2}; {859,6}; {1158,6}; {1217,4}; {1578,5}; {1625,6}; {1669,4}; {1862,7}

Laila [lail;aa] == [ ?? ] == {10,5}; {57,4}; {102,4}; {122,4}; {197,2}; {236,4}; {886,1}; {1176,3}; {1193,3}; {1590,9}; {1759,7}

=Lanka [laa;Nkaa] == {874,7}

Lecher [buu al-havas] == {115,8}; {122,1}; {754,5}; {1061,5}; {1567,1}

Lord, the [;xudaa] == {76,3}; {85,7}; [{236x,3}*]; {239,1}*, rab ; {667,4}; {811,7}; {885,1}, rab ; {1313,1}; {1556,1}; {1557}; {1824,2}*

=Lucknow [lakhna))uu] == {689,6}; {1112,7}; {1317,4}; {1326,7}; {1337,2}*; {1557,4}; {1625,5}*; {1638,4}*

Majnun [majnuun] == [ ?? ] == SRF essay; {10,5}; {27,11}; {39,7}; {77,8}; {89,8}; {95,2}; {102,4}; {122,4}; {125,3}; {135,1}; {184,9}; {197,2}; {236,4}; {253,4}; {286,1}; {326,6}; {353,11}; {359,7}; {674,7}; {711,3}; {714,8}; {718,6}; {730,8}; {736,5}; {748,3}; {774,9}; {846,2}; {893,4}; {904,1}; {1057,1}; {1073,3}; {1104,6}; {1159,1}; {1176,3}; {1185,3}; {1185,5}; {1188,3}; {1189,8}; {1193,3}; {1208,8}; {1312,6}; {1322,1}; {1336,2}; {1383,1}; {1396,3}; {1419,2}; {1555,1}; {1578,5}; {1590,9}; {1612,7}; {1616,6}; {1669,4}; {1801,6}; {1820,1}; {1877,3}

Mansur [man.suur] == [ ?? ] == {77,6}; {673,5}; {682,2}; [{1102,3}]; {1799,7}

=Maratha [marha;T;Taa] == {1577,4}

Mecca [makkah] == {1332,1}; [178,6}], ;haram

Medina [madiinah] == {1332,1}

Messenger [qaa.sid , naamah-bar] == [ ?? ] == {67,7}; {115,2}; {118,2}; {130,3}; {135,3}; {156,1}; {187,3}; {199}, refrain; {214,3}; {231,7}; {258,5}; {286,9}; {292,1}; {298,8}; {305,5}; {322,2}; {347,10}; {670,2}; {686,1}; {687,3}; {691,8}; {702,6}; {715,3}; {715,6}; {730}; {818,4}; {818,6}; {889,3}; {1196,9}; {1548,1}; {1570,7}; {1583,2}; {1613,9}; {1625,1}; {1810,6}; {1824,10}

Messiah [masii;haa] -- See also Isa. == {225,8}; {304,3}; {323,4}; {350,7}; {667,1}; {700,9}; {762,5}; {1067,1}

Moth [parvaanah , patangaa] == {31,6}; {45,2}; {75,2}; {95,11}; {103,7}; {203,16}; {276,1}; {326,2}; {1058,2}; {1394,4}; {1628,2}

Muharram [mu;harram] == {1350,3}

Muhtasib [mu;htasib] == {324,1}

Musa, Hazrat == {341,7}, Mt. Tur; {682,4}, Mt. Tur

Musalman [musalmaan] == {788,2}; {898,2}

mushairah [mushaa((irah] == {336,7}

=Naziri [na:ziirii] == {1057,4}

Nightingale [bulbul , ((andaliib] == [ ?? ] == {17,2}; {17,3}; {29,3}; {30,2}; {30,6}; {92,8}; {121,8}; {188,3}; {206,3}; {208,3}; {211,8}; {230,5}; {255,7}; {263,4}; {264,2}; {264,4}; {264,5}; {264,8}; {265}; {267,1}; {273,1}; {276,1}; {276,3}; {286,3}; {309,2}; {339,5}; {347,2}; {356,2}; {358,7}; {689,3}; {697,1}; {714,3}; {716,1}; {717,2}, {722,4}; {743,10}; {749,8}; {756,2}; {770,8}; {783,2}; {784,6}; {790,7}; {793,4}; {804,3}; {804,7}; {840,5}; {889,2}; {1088,7}; {1092,5}; {1092,8}; {1120,4}; {1120,6}; {1127,6}; [{1132,1}]; {1134,3}; [{1135,1}]; [{1138,7}]; {1139,3}; {1160,2}; {1163,2}; {1163,4}; {1163,7}; {1163,12}; {1163,13}; {1173,6}; {1185,4}; {1190,7}; {1211,1}; {1338,5}; {1370,2}; {1371,8}; {1391,3}; {1401,3}; {1424,1}; {1424,5}; {1538,1}; {1572,3}; {1583,1}; {1607,4}; {1611,2}; {1612,3}; [{1618,4}]; {1620,6}; {1671,6}; {1787,6}; {1796,1}; {1834,1}; {1839,2}

Noah [nuu;h] == {313,3}

Other [;Gair] == [ ?? ] == {55,3}; {95,9}; {130,2}; {190,9}; {205,1}; {219,1}; {244,1}; {277,7}; {287,9}; {291,6}; {329,7}; {329,9}; {330,6}; {346,4}; {348,3}; {356,8}; {362,3}; {364,2}; {670,6}; {676,4}; {685,5}; {692,8}; {730,7}; {732,9}; {749,4}; {793,9}; {807,3}; {858,5}; {1312,11}; {1560,3}; {1570,3}; {1583,3}; {1584,5}; {1585}; {1621,4}; [{1650,3}]

[=paan == {240,2}; {351,3}; {1133,1}; {1681,7}; {1824,1}]

Pari [parii] == [ ?? ] == {97,7}; {292,7}; {327,2}; {1180,4}; {1422,7}; {1559,7}

Persian [faarsii] == {1593,6}

Personifications == {100,7}

Physician [:tabiib] == {855,8}

Pir-e Mughan [piir-e mu;Gaa;N] -- {711,7}; {126,6}; {197,4}; {1087,2}; {1793,5}

=Portuguese wine [sharaab-e purtugaalii] == {352,7}

Preacher [vaa((i:z] == [ ?? ] == {14,6}; {20,8}; {97,3}; {669,10}; {782,5}; {783,5}; {785,4}; {788,7}; {876,7}; {878,5}; {1014,3}; {1314,6}

Qais [qais] == [ ?? ] == {31,4}; {57,4}; {131,4}; {136,3}; {182,4}; {195,2}; {297,10}; {322,6}; {323,5}; {725,4}; {752,5}; {771,7}; {790,11}; {858,4}; {878,2}; {882,6}; {1124,2}; {1176,7}; {1217,4}; {1375,4}; {1396,5}; {1549,2}; {1601,3}; {1604,4}; {1787,7}; {1862,7}

Qazi [qaa.zii] == {133,6}

Qur'an [qur))aan] == {108,1}

Ramzan [ram.zaa;N] == {1210,1}; {1338,1}

=Ravan [raavan] == {874,7}

=Rekhtah [re;xtah] == [ ?? ] == SRF essay; {52,5}; {68,8}*; {72,5}; {84,4}*; {109,8}; {118,7}; {131,5}; {297,7}* (as genre name, with discussion); {305,1} (as genre name); {332,5}; {339,8} (as a genre name); {689,7}; {790,5}*; {859,11}* (as genre name); {1056,7}*; {1057,4}*; {1184,6}, and re;xtii ; {1554,6}* (as genre name); {1132,9}

=Rekhti [re;xtii] == {1184,6}

Rival [raqiib] == {299,3}; {325,1}; {325,4}; {692,11}; {703,5}; {788,4}; {1314,7}; {1060,5}

[=rupees and aane == {1022,11}]

Rustam [rustam] == {21,5}; {99,8}; {1331,2}; {1560,6}; {1560,7}; {1568,5}

=Sa'ib [saa))ib] == {30,11}

Salmah [salm;aa] == {1630,4}

Saqi [saaqii] == {39,5}; {62,3}; {74,5}; {100,4}; {264,3}; {117,4}; {178,4}; {189,4}; {357,3}; {763,3}; {1132,3}; {1822,10}

=Sati [satii] == {1646,4}

=Sauda [saudaa] == [ ?? ] == SRF essay; {7,2}; {7,6}; {7,12}; {15,1}; {48,7}*; {71,3}; {84,4}*; {97,2}; {99,1}; {121,2}; {220,5}; {226,6}; {276,6}; {277,8}; {291,1}; {302,2}; {307,2}; {309,1}; {313,1}; {321,4}; {336,2}; {336,8}*; {344,5}; {352,8}; {352,9}; {686,9}; {700,12}; {1123,1}; {1545,2}; {1548,8}; {1663,5}; {1679,9}

=Sayyid [sayyid] == {330,7}; {1312,11}; {1321,1}

Shaikh [shai;x] == [ ?? ] == {7,8}; {12,3}; {18,3}; {35,7}; {40,12}; {48,8}; {50,7}; {63,3}; {67,4}; {73,5}; {74,10}; {77,7}; {81,4}; {94,8}; {98,8}; {99,3}; {116,7}; {128,2}; {130,1}; {131,5}; {132,7}; {179,3}; {178,1}; {191,8}; {197,4}; {212,6}; {212,10}; {217,6}; {224,1}*; {225,3}; {241,1}; {248,1}; {249,6}; {252,1}; {260,2}; {270,9}; {298,7}; {304,7}; {307,8}; {312,1}; {317,3}; {327,5}; {332,4}; {345,2}; {345,4}; {348,6}; {351,3}; {351,9}; {356,1}; {364,3}; {668,6}; {686,7}; {691,4}; {697,4}; {708,4}; {721,7}; {722,7}; {732,4}; {733,5}; {734,5}; {754,5}; {778,5}; {824,4}; {829,4}; {830,3}; {834,5}; {839,6}; {877,9}; {896,6}; {899,5}; {1058,4}; {1062,4}; {1063,3}; {1074,5}; {1078,7}; {1086,4}; {1110,7}; {1112,4}*, extreme contempt; {1116,3}; {1118,2}; {1187,6}; {1199,4}; {1380,7}; {1460,5}; {1549,1}; {1550,2}; {1552,6}; {1586,7}; {1610,2}; {1617,5}; {1619,3}; {1642,3}; {1789,5}; {1813,8}; {1816,6}

Shirin [shiiriin] == {250,5}; {339,3}; {345,5}; {1176,9}; {1345,2}

=Sikh [sikh] == {1577,4}

=Somnath [somnaat] == {664,7}

Sufi [.suufii] =={219,6}; {678,1}; {683,10}; {1154,1}; {1312,5}; {1607,3}; {1612,2}; {1825,1}; {1833,5}

Sulaiman [sulaimaan] == {62,7}; {344,6}; {667,2}; {1421,3}

=Taban, Mir 'Abdul-Hayy [((abd ul-;hayy taabaa;N]== {30,13}; {318,7}; {320,1}*; {887,1}

Tur [:tuur] == {263,8}; {741,1}; {741,6}

Turk [turk] == {306,2}; {684,1}; {813,4}; {1102,1}; {1554,6}

Turkish boy [turk bachchah] == {1593,6}

Ustad [ustaad] == {131,5}; {203,1}; {332,5}; {352,5}; {1624,1}

Vamiq [vaamiq] == {182,4}; {714,8}; {1578,5}; {1604,4}; {1669,4}; {1820,1}; {1862,7}

Yaqub [ya((quub] == {179,2}; {331,1}

Yunan [yuunaan] == {734,1}

Yusuf [yuusuf] == {3,5}; {33,6}; {71,5}; {89,4}; {96,8}: {109,6}; {115,5}; {191,1}; {201,8}; {331,1}; {339,3}; {667,12}; {677,1}; {723,2}; {790,3}; {817,3}; {868,4}; {889,4}; {895,5}; {1072,1}; {1186,4}; {1193,4}; {1208,2}; {1319,2}; {1354,8}; {1376,3}; {1823,3}

Zahid [zaahid] == {822,12}

Zal [zaal] == {1331,2}

Zulaikha [zulai;xaa] == [ ?? ] == {26,2}; {59,4}; {82,1}; {109,6}; {191,1}; {1354,8}

-- Mir index page -- ghazal index page -- sitemap -- Ghalib index page -- full ghazal texts from rekhta.org --